Avtalsmekanismerna vid offentliga uppköpserbjudanden

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Mikael Kowal; [2005]

Nyckelord: Law;

Sammanfattning: Ett offentligt uppköpserbjudande är när en person eller ett bolag lämnar ett bud till samtliga ägare i ett börsnoterat bolag att få förvärva deras aktier. Avtalsmekanismerna vid ett sådant erbjudande uppvisar många intressanta och särpräglade egenskaper. Det förefaller därför högst relevant att angripa denna börsrättsliga företeelse med beaktande av den allmänna avtalsrätten. Av särskilt intresse är vilka möjligheter det finns att återkalla offentliga uppköpserbjudanden. Med hänsyn till den senaste tidens utveckling, är detta ämne till synes mer aktuellt än någonsin. Den 21 april 2004 undertecknades ett EG-direktiv om uppköpserbjudanden av både Europaparlamentet och Rådet. Det har därefter trätt i kraft och skall nu implementeras i medlemstaternas lagstiftning. Denna uppsats avser att behandla de avtalsrättsliga spörsmål som direktivet föranleder lagstiftaren att allvarligt överväga vid införlivandet av direktivet i svensk rätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)