Förvaltning av biodiversitet : En studie om natur- och parkområdet Tantolunden i Stockholm

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Sammanfattning: I denna studie undersöks hur parken Tantolunden på Södermalm i Stockholm förvaltas ur ett biodiversitetsperspektiv. Syftet är att undersöka hur Stockholms stadsdelsförvaltning hanterar grönområdet, beskriva dess förvaltningsmässiga planer och åtgärder, samt väga biodiversitetens betydelse gentemot andra intressen. Detta för att kunna koppla till Sveriges miljöarbete samt diskutera ifall parkområdet tillhandahåller en hög ekologisk status. En fältundersökning gjordes där tre inventerade naturytor på 100 kvm har studerats utifrån antalet växtarter, i koppling till ett större delområde där det söktes efter fyra utvalda biodiversitetsindikatorer. Dessa tre områden har benämnts som Berghällsområde, Traditionellt skött park samt Trädgårdsodlingsområde, efter hur de förvaltas. Enligt resultatet av studien har Berghällsområdet den rikaste biodiversiteten när det gäller de utvalda biodiversitetsindikatorerna, men inte gällande antalet växtarter. Trädgårdsodlingsområdet hade flest växtarter men inte många biodiversitetsindikatorer. Den traditionellt skötta parken hade lägre biodiversitet än de andra två delområdena och även lägst antal växtarter, vilket talar för att denna del förvaltas utan hänsyn till biodiversitet. Resultaten kopplas till teorin om Förvaltningens rationalitet samt de två miljömålen Ett rikt växt och djurliv och En god bebyggd miljö. Studien indikerar på att parkförvaltningen inte följer miljömålsarbetet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)