Distribuerad förstärkt verklighet för att stödja kommunikation mellan arkitekt och beställare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Collaborative design inträffar när flera aktörer samarbetar för ett gemensamt mål eller intresse som inte kan åstadkommas ensamt. Collaborative design sker antingen i ett co-located möte ”ansikte mot ansikte” eller distribuerat möte ”distansmöte”. Distribuerade möten, oftast via ett nätverkssystem, sker då olika aktörer av ett projekt inte befinner sig i närheten av varandra. Målet med distribuerad kommunikation är att kunna återskapa det fysiska mötet i ett virtuellt möte.  Syftet med denna studie är utveckling av en kommunikationsmetod som med hjälp av förstärkt verklighet kan visualisera och överföra information mellan arkitekt och beställaren i ett distribuerat möte. Metoden baseras på mjukvaruutveckling i spelmotorer vilka har kapacitet för skapande av realtidsvisualiseringar i kombination med flera skript som kan utföra många komplexa funktioner, inklusive synkron dataöverföring. Då examensarbetet fokuserar på distribuerad kommunikation har mjukvaruutvecklingen begränsats till endast smarta mobiltelefoner, detta på grund av stora tillgängligheten till enheten i allmänheten. Ett ytterligare syfte är undersökning om hur överföring av BIM kan simplifieras och automatiseras till spelmotorn Unity.  Utvecklingen av demonstratorn visar att BIM-överföring kan ske via scheman skapade i BIMmjukvaror såsom Autodesk Revit som inläses av skript i Unity. Överföringsmetoden visualiserar BIM i realtid och även skapandet av funktioner som integrerar BIM, inklusive våningsplanväljare och lagervisningsväxlare. Systemet för nätverkssynkronisering möjliggör synkron kommunikation mellan alla aktörer genom användande av funktioner och flera skript som möjliggör positionssynkning, skärmdelning och objektdelning. Resultatet från studien gällande förstärkt verklighet har kombinationen av fördelar och nackdelar varierade beroende på aktörernas erfarenhet. Den utvecklade mjukvaran med tillhörande metod visar på potential för användning gällande distribuerad kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)