Intäktsoptimering: Hur Revenue Managers på hotell arbetar med prissättning och analyser i sitt dagliga arbete

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Titel: Intäktsoptimering: Hur Revenue Managers på hotell arbetar med prissättning och analyser i sitt dagliga arbete Författare: Helena Jirsved och Lisa Jönsson Utbildning & Nivå: Magisteruppsats, Magisterprogrammet för Service Management, Lunds Universitet Campus Helsingborg Handledare: Jörgen Eksell och Lars Nordgren Problemformulering: Den teoretiska ram som finns inom begreppet är normativ och beskriver hur företag ska gå tillväga för att öka intäkter och inte hur de faktiskt går tillväga. Hotellföretag har idag en del teoretiskt material som de kan utgå ifrån men frågan är om de har tagit fasta på detta material som finns eller utgår de ifrån andra faktorer i sitt arbete? Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur hotellföretag arbetar med intäktsoptimering genom Revenue Management i praktiken. Frågeställningar: - Vad upplever hotell som de viktigaste förutsättningarna i arbetet med Revenue Management? - Hur använder hotell olika bokningssystem i arbetet? - Hur prissegmenterar hotell? Metod: För att få djup i vår undersökning och vårt empiriska material har vi besökt ett antal hotellföretag som verkar inom de största kedjorna i Skandinavien för kvalitativa undersökningar med nyckelpersoner som arbetar med Revenue Management. Vårt insamlade empiriska material har vi sedan analyserat och granskat utifrån teorier vi anser relevanta för vårt syfte. Nyckelord: Revenue Management, Bokningssystem, Prissegmentering, Intäktsoptimering Resultat: De viktigaste förutsättningarna för Revenue Management är arbetet med bokningssystem, omvärldsanalyser, prognoser och information. Bokningssystemen bidrar till effektivisering av den information som krävs för att hantera Revenue Managementarbetet. Prissegmenteringen åstadkoms utifrån marknaden, utbud och efterfrågan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)