Från tystlåten 15-åring till världsledare - En kvalitativ dokumentstudie av svensk massmedias framställningar av Greta Thunberg och konstruktion av karismatiskt ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur karismatiskt ledarskap konstrueras i massmedia genom att göra en närstudie på den massmediala framställningen av Greta Thunberg. Mer specifikt ämnar studien att bidra teoretiskt genom att öka förståelsen för hur konstruktionen av karismatiskt ledarskap skapas i svensk massmedia. Metod: För att uppnå studiens syfte och frågeställning har en kvalitativ dokumentstudie genomförts. Studien genomfördes genom en diskursanalys med ett narrativt perspektiv. Ett abduktivt tillvägagångssätt med induktiv orientering har applicerats. Teoretiskt perspektiv: Teorikapitlet behandlar tidigare forskning inom karismatiskt ledarskap samt vår egna sammanställda modell för Klassiskt karismatiskt ledarskap. Dessutom redogörs för socialkonstruktionistiskt synsätt på ledarskap, där massmedias roll inkluderas. Empiri: Den empiriska analysen utgår ifrån utvalda massmediala texter. Den är vidare uppdelad i tre olika tidsperioder efter identifierade förändringar av diskursen i svensk massmedia. Slutsats: Med stöd i vår modell Klassiskt karismatiskt ledarskap och analysmetodik har vi funnit att svensk massmedia över tid framställer Greta Thunberg som en karismatisk ledare. Våra empiriska resultat illustrerar konstruktionen av karismatiskt ledarskap som en process efter en given tidslinje, där tydliga skillnader tidsperioderna emellan har synliggjorts. Studiens resultat påvisar att Thunberg konstrueras till en karismatisk ledare över tid genom förändrade framställningar om vem hon är, vad hon gör och vad hon åstadkommer, där användandet av poetiska troper, associeringar och upprepningar spelar en viktig roll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)