Konstruktion av lyftverktyg

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Detta projekts mål var att konstruera ett lyftverktyg som kan användas av Husmuttern, för att lyfta deras väggelement. Syftet med detta lyftverktyg är att underlätta byggprocessen i Husmutterns microfabrik och förutsätta säkra lyftningar av väggelementen. Väggelementen kan förekomma i olika varianter - ett med en panel, ett med ett fönster och ett med en dörr. Dessa varianter har olika tyngdpunkter och därmed var Husmuttern i behov av ett lyftverktyg som kan justeras utefter dessa olika varianter. Väggelementen förekommer även i två olika längder samt i två olika djup, vilket lyftverktyget också ska kunna justeras efter. Dessa justeringar ingår i kravspecifikationen. Lyftningen sker med både truck och travers, vilket verktyget ska vara anpassat till. Projektet utfördes enligt fyra faser; förstudier, planering, genomförande samt slutfas. I förstudierna studerades bl.a. tidigare förslag på lyftverktyg. Husmuttern hade en grundidé till ett lyftverktyg som projektgruppen skulle utgå ifrån i första hand. Som utgångspunkt för konceptgenereringen, gjordes analyser såsom funktionsanalys och QFD. Med brainstorming som metod, genererade gruppen fram flera koncept. Efter val av koncept med hjälp av diskussioner och beslutsmatriser, gjordes CAD-modell av lyftverktyget för att visualisera det färdiga förslaget. Förslaget som togs fram av gruppen på ett lyftverktyg, består av totalt fem komponenter - två U-liknande komponenter, två stödkomponenter och ett lyftrör. Gruppens förslag är en utveckling på Husmutterns grundidé. Justering efter tyngdpunkt sker med hjälp av stödkomponenten på U-komponenten. Lyftröret har olika öglor för de olika längderna på väggelementet. Justering efter djup görs genom att ha två olika U-komponenter, som har olika djup.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)