Selektivitet och snedvridningar av grafer i årsredovisningar : Med fokus på finansiella nyckelvariabler

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Företagsledningen har stor möjlighet att påverka innehållet i årsredovisningen eftersom delar av den saknar regleringar. Detta gör att det finns en problematik om årsredovisningen ger en trovärdig bild av företaget. Enligt tidigare forskning används grafer i årsredovisningar för att påverka läsarens uppfattning om företaget och det har visat sig att företagen snedvrider graferna för att grafen ska se bättre ut. Syftet med denna studie är därmed att undersöka användningen av grafer för finansiella nyckelvariabler i årsredovisningar och snedvridningar av dessa variabler för medelstora företag. Metod: Studien har ett positivistiskt och objektivt synsätt och en deduktiv ansats. Utifrån den teoretiska referensramen formulerades hypoteser som sedan testades mot det empiriska materialet. Det empiriska materialet bestod av grafer från årsredovisningar och detta samlades in genom en kvantitativ innehållsanalys. Studien har en longitudinell design där vi studerade 39 medelstora företag listade på Nasdaq OMX Stockholm under två olika år, vilket resulterade i att 78 årsredovisningar studerades. Det empiriska materialet testades genom statistiska tester för att kunna undersöka hypotesernas acceptans. Resultat & slutsats: Studien har visat att medelstora företag har en hög grafanvändning i årsredovisningar och att de använder sig av grafer för finansiella nyckelvariabler konsekvent över tid. Företagen tenderar att visa positiva trender för finansiella nyckelvariabler men studien har även visat att mer än hälften av dessa variabler presenteras felaktigt genom snedvridningar. Denna studie har visat på en högre andel snedvridna finansiella nyckelvariabler jämfört med tidigare forskning som har undersökt stora företag. Förslag till fortsatt forskning: Eftersom denna studie har visat att det finns snedvridningar i grafer för finansiella nyckelvariabler för medelstora företag listade på Nasdaq OMX Stockholm vore det intressant med ytterligare studier inom området för små och stora företag. Detta för att undersöka om små respektive stora företag skiljer sig från medelstora företag gällande snedvridningar för finansiella nyckelvariabler. Vidare vore det även intressant att undersöka snedvridningar för samtliga grafer i årsredovisningar.  Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till att öka förståelsen för hur medelstora företag använder grafer för finansiella nyckelvariabler i sina årsredovisningar. Den bidrar även till nya kunskapsområden eftersom inga tidigare studier har undersökt varken svenska eller medelstora företag. Studien visar att grafer för finansiella nyckelvariabler tenderar att visas på ett felaktigt sätt för att ge en bättre bild av företaget. Denna studie ökar därför medvetenheten hos läsare av årsredovisningar att grafer inte alltid presenteras på ett tillförlitligt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)