Rapporteringssystem och patientsäkerhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa vetenskaplig kunskap om vilka rapporteringssystem som finns samt om något av dem leder till större patientsäkerhet. Metoden som har använts för att få fram resultatet är en systematisk litteraturstudie där vetenskapliga artiklar granskas. Det finns fyra olika rapporteringssätt: muntlig rapport, bandspelarrapport, tyst rapport och bedsiderapport. Inget av dem leder ensamt till ökad patientsäkerhet. Resultatet baseras på nio vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att då muntlig rapport används kan informationen som tas upp vara irrelevant för patientvården. Det kan bli sjuksköterskans egna personliga värderingar om patienter som tas upp och viktig information faller i glömska, vilket kan spela en avgörande roll för kvaliteten på vården och patientsäkerheten. Ytterligare forskning kring rapporteringssystem och patientsäkerhet behövs och då mer inriktad på empiriska studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)