STADSODLINGAR : En litteraturstudie kring hållbarhet och byggnadsintegrerade stadsodlingar i Afrika och Nordamerika

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell ekologi

Författare: Malin Berger; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Jordens befolkning ökar i snabb takt och stadsodlingar kan vara ett sätt att förse den ökande populationen med mat. Hur byggnadsintegrerade stadsodlingar, med fokus på tak, kan kopplas till hållbarhet undersöks i denna rapport. Den nuvarande situationen i Afrika och Nordamerika undersöks och frågeställningen som besvaras är: Hur skiljer sig prioriteringen av olika dimensioner av hållbarhet vid olika förutsättningar för urbana byggnadsintegrerade odlingar i Afrika och Nordamerika? Vilka aspekter av hållbarhet som kopplas till byggnadsintegrerade stadsodlingar bestäms till ekologiska, sociala och ekonomiska. Stadsodlingar kan också delas in i fyra olika verksamhetsplaner, av vilka institutionella odlingar, kommersiella odlingar och community farms analyseras. Resultatet visar att Afrika och Nordamerika har olika förutsättningar för att stadsodling ska vara en hållbar lösning. Afrika består idag av 1.1 miljarder människor vilket beräknas stiga till 2.4 miljarder år 2050. Klimatet är torrt på de flesta platser och en stor del av befolkningen lever i fattigdom och svält. Nordamerika har ett tempererat klimat med fyra årstider, och befolkningen kommer att ligga på en stabil nivå fram till år 2050. Nordamerika räknas som ett mer utvecklat land, vilket innebär att de ekonomiska förutsättningarna här är större än de är i Afrika. Det finns en större andel stora odlingar i Nordamerika jämfört med Afrika, där odlingarna är mindre till ytan. Det finns också fler exempel på byggnadsintegrerad stadsodling i Nordamerika än i Afrika. Slutsatserna blir att byggnadsintegrerade stadsodlingar har bättre potential att utvecklas i Nordamerika då de kräver en stor investeringskostnad vid anläggning. För att byggnadsintegrerade stadsodlingar ska bli en mer hållbar och utbredd lösning både i Afrika och Nordamerika krävs att anläggningskostnaderna sänks med hjälp av nya tekniker. Community farms och institutionella odlingar prioriterar social hållbarhet medan kommersiella odlingar främst satsar på ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Stadsodlingar är och har möjlighet att bli en allt viktigare del i matförsörjningen i städer. Då städerna förtätas minskar tillgänglig odlingsyta och andra lösningar måste användas. Byggnadsintegrerad stadsodling är en hållbar lösning både ekologiskt och socialt, och kan även kostnaderna för en byggnadsintegrerad odling minska kan dessa odlingar vara till stor hjälp för att minska svält och fattigdom. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)