Den digitala coachen : En systematisk litteraturöversikt kring digital coaching vid fysisk aktivitet.

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Det här är en litteraturöversikt med syfte att utifrån Självbestämmandeteorin analysera forskning kring digital coaching ämnad för fysisk aktivitet på distans. Litteraturöversikten är baserad på 15 artiklar och använder Självbestämmandeteorin (SDT) som ett analytiskt ramverk för motivationsfaktorer då det är en teori om mänsklig motivation, utveckling och välbefinnande. Teorin har visat positiv effekt på hälsosamma livsstilsvanor eftersom den inre motivationen visat sig vara viktig för hållbara resultat.  Fysisk aktivitet bidrar till många positiva fördelar för hälsan och det finns forskning som visar på en positiv korrelation mellan digitala hälsointerventioner och engagemang för fysisk aktivitet. Att träna med en digital coach är flexibelt men vi behöver veta mer för att veta hur digitala coacher kan motivera sina klienter på distans. Designen för denna studie är en systematisk litteraturöversikt med syfte att besvara studiens forskningsfrågor genom att analysera och sammanställa tidigare forskning vilket skapar en översikt av forskningsläget.  Resultat visar att ju mer stöd klienten får från en digital coach desto fler positiva effekter på den fysiska aktiviteten. De olika coachingplattformarna som studerats är appar, web-baserade plattformar, telefon/sms samt videocoaching och oavsett plattform så framkommer positiva resultat. Det är viktigt att coachen stärker klientens autonomi, kompetens och tillhörighet genom ett samarbete där klienten är delaktig i sin målsättning och plan för att känna att aktiviteten och målet är självvalt, inom klientens kompetensområde samt känner social tillhörighet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)