Ledarskapsutveckling - En tvärsnittsstudie utifrån ett ledarperspektiv och utbildningsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Ledarskap anses vara en viktig framgångsfaktor för organisationer. Vikten av gott ledarskap och den generella uppfattningen att det går att utveckla ledarskapet, både på individnivå och organisatorisk nivå återspeglas i att det finns en stor marknad för ledarskapsutveckling.Syftet är att undersöka hur effekten av ledarskapsutveckling upplevs och vilka faktorer som påverkar detta. Studiens frågeställningar är: Hur uppfattar ledare och utbildare effekten av olika former av ledarskapsutveckling utifrån egna erfarenheter? samt, Vilka aspekter av initiativ för ledarskapsutveckling anser ledare och utbildare vara betydande? Studiens teoretiska referensram utgår från Days (2000) konceptuella ramverk för ledar- och ledarskapsutveckling, samt teori på ledarskapsutveckling utifrån ett systematiskt angreppssätt som även inkluderar organisatoriska faktorer (Yukl, 2013).För att uppnå studiens syfte och besvara föreställningarna har ett induktivt angreppssätt och en kvalitativ forskningsmetod använts. Semistrukturerade intervjuer med personer med ledarbefattningar och personer som utbildar i ledarskap har genomförts. Resultaten består av respondenternas uppfattning om ledarskapsutveckling samt möjligheter och hinder för detta, vilka analyserats utifrån vald teori. Studiens resultat påvisade att ledarskapsutveckling är ett komplext fenomen. Upplevda effekter av olika former av ledarskapsutveckling är fördjupad självinsikt, bättre kognitiva och beteendemässiga strategier och stärkt samarbetsförmåga. Betydande aspekter av initiativ för ledarskapsutveckling är erfarenhet från praktiken, utbyte med andra, samt tid för reflektion

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)