Prestationsmätning inom företag med global produktionsstrategi : - En flerfallstudie på Volvo CE, Scania och Alfa Laval

Detta är en Master-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Ökad decentralisering och ökade krav på kostnadseffektivitet har tillsammans med andra faktorer gjort att företag med global produktionsstrategi möter nya utmaningar när det kommer till att utforma prestationsmätningssystem. Få studier har gjorts i syfte att belysa hur ett vertikalt och horisontellt styrningsperspektiv kan användas för att utforma en effektiv prestationsmätning inom företag med global produktionsstrategi. Genom att möjliggöra integrering av ett vertikalt och horisontellt styrperspektiv kring prestationsmätning görs ett försök att lösa de utmaningar som finns kring att styra företag med global produktion. Syfte: Syftet med studien är att genom kartläggning, och jämförelse av prestationsmätning inom tre företag med global produktionsstrategi identifiera aspekter för en effektiv prestationsmätning med vertikal och horisontell styrning. Aspekterna ämnar mynna ut i en empiriskt förankrad referensram gällande prestationsmätning för företag med en global produktionsstrategi. Metod: Studien är en kvalitativ flerfallstudie på tre globala produktionsföretag. Teoretiskt material sammanställdes till en konceptuell modell som låg till grund för empiriinsamlingen. Datainsamlingen har skett genom intervjuer med personal på fallföretagen samt interna och externa dokument. Slutsats: Värdeskapande genom standardiserade produktionssystem har identifierats som viktigt för att kunna vara kostnadseffektiv med en global produktion. Dessutom blir en nedbrytning av vision och strategi och informationsutbyte mellan enheter viktigt för att skapa en likartad struktur i prestationsmätningen. För en effektiv styrning krävs även en mix av mått som även kan användas för jämförelser. Prestationsmätningen kan visualiseras med hjälp av ett kommunikationsverktyg som sammanlänkar olika enheter och möjliggör beslutsfattande på olika nivåer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)