Vikten av att prata med barnen, inte om barnen En kvalitativ studie om utredande socialsekreterares upplevelser av att beakta barns delaktighet och barns perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka hur ett urval av socialsekreterare upplever sig görabarn delaktiga och beakta barns perspektiv i LVU-utredningar som berör barn under 15 år. Föratt besvara studiens syfte formulerades två frågeställningar: Hur upplever sigsocialsekreterarna gå tillväga för att göra barn delaktiga i utredningsprocesserna? Hurupplever sig socialsekreterarna beakta barns perspektiv under utredningsprocesserna? För attbesvara studiens frågeställningar utgick studien från en kvalitativ forskningsmetod och detempiriska materialet bestod av sex intervjuer med yrkesverksamma socialsekreterare, vilkaarbetar med barn och unga vid tre olika socialtjänster. I studien användes tematiskinnehållsanalys vid analys av empirin. Barndomssociologi tillämpades som teoretisktramverk, inom vilket omsorgs- och delaktighetsperspektivet användes som teoretiskaperspektiv, samt barns perspektiv och barnperspektivet som förklarande begrepp. Genom dentematiska analysen framkom fyra olika huvudteman som kom att utgöra grunden för analysen.I analysen framkom det att samtliga av socialsekreterarna upplevde det som viktigt att görabarn delaktiga i sina LVU-utredningar. I analysen redogörs det för socialsekreterarnasuppfattningar att olika former av samtal möjliggör barn till att bli delaktiga, och att genomdelaktigheten kommer deras perspektiv följaktligen att få lov att ta plats. Slutsatserna sombland annat presenterades var att socialsekreterarna upplevde att: information, att habarnsamtal, att lyssna på det barn säger och tillmäta det betydelse, var olika sätt för dem attgöra barn delaktiga och sålunda beakta deras perspektiv under en LVU-utredning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)