Barns lek och fysiska aktivitet på skolgården : En studie om betydelsen av två skogårdars utformning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Olivia Jonsson; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse skolgårdarnas utformning har avseende lek och fysisk aktivitet för elever i årskurs F-3 på två skolor.

  • Hur bidrar skolgården till lek och fysisk aktivitet?
  • Hur upplever läraren att skolgården fungerar för utomhusaktiviteter?

Metod

Undersökningen genomfördes med hjälp av metoderna observation och intervju på två skolor i Stockholm, en skola i västra respektive östra Stockholm. Skolorna kallas Västskolan och Östskolan i detta arbete. Två raster på Västskolans gård och två raster på Östskolans gård observerades. Totalt intervjuades två lärare i idrott och hälsa, en lärare på respektive skola, som är involverad i rastverksamheten. Läraren Vera arbetar på Västskolan och läraren Olga arbetar på Östskolan.

Resultat

Västskolan är liten till ytan med varierad utemiljö. Skolan har lite lekredskap tillgängligt för eleverna. De olika platserna på skolgården inspirerade barnen till en viss sorts aktivitet. Vera på Västskolan tycker att skolgården är dåligt utrustad med fasta redskap och att den har för lite öppna asfaltsytor men hon tycker att gården bidrar till lek och fysisk aktivitet till viss del.

Östskolan är stor till ytan med mycket varierad utemiljö. Skolan har många lekredskap tillgängligt för eleverna. De olika platserna på skolgården inspirerade barnen till olika aktivitet. Olga på Östskolan tycker att gården är fantastisk med mycket varierad miljö och stora ytor samt att gården bidrar till lek och fysisk aktivitet.

Slutsats

Det är viktigt med en stor skolgård med variationsrik miljö. Att det finns roliga, fasta redskap som är utplacerade på gården är bra för de kan aldrig försvinna samt vikten av ett bra utlåningssystem av lösa redskap är oerhört betydelsefullt. Slutsatsen är att en bra skolgård har en variationsrik miljö och har mycket olika lekredskap vilket skapar goda förutsättningar för lek och fysisk aktivitet hos eleverna, alltså rörelseglädje.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)