Distanseringens påverkan på revisorns arbete : En kvalitativ studie om revisorns arbete vid begränsad fysisk interaktion

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: I mars 2020 klassades Covid-19 som en pandemi och kan liknas en kris vilket medförde att flera företag fått ändra om sina arbetssätt för att kunna förhålla sig till restriktionerna. Revisionsyrket har likt många andra verksamheter drabbats av distansering där fysisk kontakt med kollegor och kunder begränsats. Detta har gjort att revisorn har behövt hitta alternativa sätt för att genomföra arbetet. De nya omständigheterna innebär att det krävs mer forskning inom ämnet för att se hur det påverkar revisorns arbete, då tidigare kriser har visat sig ha en påverkan på revisionskvaliteten. Det förändrade arbetssättet förväntas även delvis fortsätta framgent vilket gör studien aktuell.  Syftet med studien är att öka förståelsen för hur revisorns arbete har påverkats under distanseringen och hur det har påverkat revisionskvaliteten. Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi där sammanlagt tio respondenter deltog genom semistrukturerade intervjuer. Samtliga respondenter har varit verksamma inom revisionsyrket i minst två år från det att Covid-19 klassades som en pandemi, vilket gjorde att de hade erfarenhet av såväl arbete på distans som på arbetsplatsen.  Studiens resultat indikerar att distanseringen har påverkat revisorns arbete, vilket har påverkat revisorns tillstånd av komfort som i sin tur har en inverkan på revisionskvaliteten. Revisorn har behövt använda alternativa sätt vid insamling av revisionsbevis vilket har varit extra kännbart vid lagerinventering. Distanseringen har påverkat kommunikationen med kollegor och kunder vilket har försvårat kunskapsutbytet och förståelsen av det reviderade bolaget. Samtidigt har distanseringen effektiviserat arbetet och gjort det mer flexibelt där nya möjligheter skapats. För att möjliggöra arbetet under distanseringen har digitala lösningar använts i större utsträckning av både revisorerna och kunderna. Fortsättningsvis kommer revisorerna kombinera distansarbete, arbete på kontor och ute hos kund eftersom studien indikerar på att fysiska möten är av betydelse. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)