Europakommissionens teoretiska idéinriktning inom miljöpolitiken

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I oktober i år gav The Intergovernmental Panel on Climate Change ut en speciell rapport om konsekvenserna av den globala uppvärmningen vid en temperaturökning på 1,5° C. Vid uppgörelsen av Parisavtalet 2015 träffades den största samlingen av beslutfattare i en klimatkonferens någonsin. Det senaste klimatmötet i Katowice var en uppföljning av hur Parisavtalet ska genomföras och de enades om en regelbok. Den 18-19 september 2018 ägde en Post-growth konferens rum i Bryssel, initierad av tio europaparlamentariker. Den Europeiska kommissionen utgav en strategiplan, “A Clean Planet for all”, för hur unionen kan gå tillväga för att bemöta nutida och framtida klimatförändringar. Denna uppsats genomför en idéanalys av kommissionens strategiplan ”A Clean Planet for all” och granskar därigenom dess teoretiska idéinriktning. Teorierna som används är liberalism, cirkulär ekonomi och degrowth, det är tre dimensioner som undersöks i strategiplanen. Jag finner att den miljöliberala dimensionen får störs genomslag i kommissionens rapport, trots dess uttalade mål att sträva mot en cirkulär ekonomi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)