Statligt stöd - krävs det lagstiftning på nationell nivå?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Josefine Persson; [2008]

Nyckelord: EG-rätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Sedan början av september 2007 har svenska konkurrensverket tagit över övervakningen av offentlig upphandling. Men således har varken konkurrensverket eller någon annan svensk myndighet i dagsläget befogenhet att övervaka att kommuner inte snedvrider konkurrensen genom att ge statsstöd eller genom att själva bedriva näringsverksamhet i konkurrens med privata näringsidkare. Visserligen är kommissionen ansvarig för att övervaka statsstöd, men enbart om stadsstödet i fråga påverkar samhandeln mellan medlemsländerna. Frågeställningen i denna uppsats är således om Sverige har en skyldighet att implementera en nationell lagstiftning gällande statsstöd. Nyligen beslutades av Högsta Domstolen, Business Case Norrköping, att inte meddela prövningstillstånd i ett mål där Norrköpings kommun utgett statsstöd till deras marknadsföringsbolag, Nya Norrköping, ägt av kommunen. Hovrätten fann att Konkurrensverket tillsammans med Marknadsdomstolen utgjorde exklusiva fora för den här typen av förbudstalan. Vidare har Marknadsdomstolen funnit att den inte är behörig att pröva frågor om förbud mot svenska staten eller kommuner att utge statligt stöd i strid mot EG-rättens regler. Konkurrensverket skall verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Konkurrensverket är den svenska myndighet som är behörig att assistera Kommissionen när denna utför undersökningar på statsstödsområdet. Konkurrensverket har vidare ett mandat att uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig verksamhet. Det har dock visats att konkurrensverkets rapportverksamhet inom just stadsstödsområdet varit av begränsad omfattning. Konkurrensverket fungerar i nuläget inte som ett kontrollorgan för motverkande av konkurrenssnedvridande statligt och kommunalt stöd och synes inte på eget initiativ kunna ingripa mot otillåtna stöd. I Danmark har det danska konkurrensverket tagit fram en modell för övervakningen av statsstöd som har blivit till en förebild för de övriga medlemsländerna. Det danska konkurrensverket har möjlighet att ingripa i enlighet med den danska konkurrenslagen, mot konkurrenssnedvridande stödåtgärder som inte påverkar samhandeln inom EU. Detta gäller främst statsstöd gällande kommuner. I enlighet med de EG-rättsliga reglerna gällande statsstöd så har Sverige ingen skyldighet att implementera en nationell reglering gällande statsstöd. Dock har det visat sig genom en rad högst otillfredsställande domslut att det finns en uppenbar brist i den svenska lagstiftningen. En implementering är således aktuell vilken bör ske i enlighet med den danska modellen samt i samspråk med en EG-rättslig analogisk tolkning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)