Får det lov att vara en bil? : En kvalitativ studie om köpbeslutsprocessen inom bilhandeln och hur det fysiska säljmötet har förändrats.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Bakgrund: Studien har undersökt hur köpbeslutsprocessen och det fysiska mötet ser ut i bilhandeln samt om det finns skillnader mellan hur kvinnor och män upplever köpbeslutsprocessen inom bilhandeln. Studiens ämne valdes på grund av att det gjorts tidigare studier inom bilhandeln gällande köpbeslutsprocessen, men att det finns en brist sedan det digitala mötet kom in i bilden. Det har även genomförts flera studier om skillnader mellan mäns och kvinnors skillnader i köpbeteende, men det finns inga som studerar om skillnaderna ser likadana ut i bilbranschen. Forskningsfråga: Studiens huvudfråga lyder: Hur interagerar bilhandeln med kunden i köpbeslutsprocessen genom det fysiska säljmötet för att det ska leda till försäljning av bil? Studiens underfråga lyder: Skiljer sig bilköp åt för män och kvinnor och i sådana fall på vilket sätt? Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur bilhandeln kan arbeta vid köpbeslutsprocessen i förhållande till det fysiska säljmötet och vad som gör att kunden genomför ett köp av bil.Vidare är syftet att studera om det finns några skillnader mellan män och kvinnor vid köpet av bil och om det finns, på vilket sätt skiljer de sig. Metod: Den här studien har en kvalitativ undersökningsmetod och ett abduktivt angreppssätt. Resultatet i studien bygger på 12 semistrukturerade intervjuer med respondenter spridda över Sverige. Slutsats: Studien har visat att köpbeslutsprocessen är oförändrad, i sin struktur, av den digitala närvaron. Däremot ser det fysiska mötet annorlunda ut då säljaren behöver inleda med att ta reda på hur långt kunden kommit i sin köpbeslutsprocess. Studiens underfråga har medfört resultat som visar att kvinnors och mäns evolutionära roller byter plats inom bilindustrin då det är män som uppskattar att handla mer hedonistiskt och kvinnor mer funktionellt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)