A Missed Steak: A Study of the Value Added by Dynamic Best-before Labels

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I mogna industrier prioriteras ofta verkningsgrad och processen snarare än själva produkten. Detta innebär att dessa industrier anpassar sig långsamt när de externa förhållandena skiftar. Exempel på sådan industri är Sveriges köttindustri. Denna präglas av stor klimatpåverkan, även stora mängder matsvinn. Nya teknologier undersökes i nuläget för att skärpa detta svinn; exempel på sådan teknologi är ett s.k. dynamisk bäst-före datum. Studien undersökte slutkonsumenternas perceptioner mot ett dynamiskt bäst-före datum genom en enkät. Vidare intervjuades ett antal chefer i köttindustrin. Målet var att kartlägga de faktorer som bidrar till värdet av teknologin samtidigt för att förstå driv- och motkrafterna som ligger bakom implementering av teknologin i värdekedjan. Resultaten gav att slutkonsumenternas perceptioner inte är fullt konsekventa, vilket innebär vissa utmaningar om teknologin skall kunna implementeras på ett effektivt sätt. Konsumenterna finner ett visst värde hos dynamiska bäst-före datum, dock inte p.g.a. att teknologin skärper svinnproblematiken utan snarare för att teknologin höjer andra värdefulla karaktäristika hos köttet, såsom hållbarhet, säkerhet, mm. Intervjuerna visade att industrin tar viss motstånd till implementering av ny teknologi. Genom att påminna producenterna om de stora förändringarna i de externa förhållandena kan detta motstånd begränsas. Vidare kan chefer utnyttja de andra värdeskapande egenskaperna hos köttet genom att marknadsföra att de förbättras vid introduktion av ett dynamiskt bäst-före datum.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)