Ledarskap : Den ekonomiska krisens inverkan på ledarskap

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

Sammanfattning: Vi lever i ett föränderligt samhälle som för tillfället präglas av en ekonomisk kris, en kris som påverkat länder världen över, däribland Sverige. Denna instabilitet i det ekonomiska klimatet har medfört att förutsättningarna för verksamma organisationer liksom dess ledare har förändrats. Som ledare har man till uppgift att på ett effektivt sätt leda företaget och de underordnade, något som inte alltid är ett lätt åtagande. För en verksam ledare är en ekonomisk kris som denna sålunda inte en faktor som underlättar. Vi har under uppsatsens gång haft som syfte att bidra till ökad förståelse för om och i sådana fall hur den ekonomiska krisen inverkat på ledarskapet inom finansbranschen. För att uppnå det ovannämnda syftet har vi valt att intervjua fyra ledare, varav tre mellanchefer samt en överordnad ledare.  Vid valet av respondenter använde vi oss av ett slumpmässigt urval. De genomförda intervjuerna är uppbyggda på ett semistrukturerat vis. Respondenterna representerar företaget Exchange Finans Sverige AB, ett företag verksam inom valutabranschen. Vi har sedan kombinerat det empiriska materialet som intervjuerna genererat med vår teoretiska referensram, bestående av data från artiklar, litteratur och dylikt. Arbetet har alstrat information som tyder på att den nuvarande ekonomiska krisen haft en tydlig inverkan på ledarskapet. Denna påverkan kännetecknas av en större försiktighet, strikthet, tydlighet och noggrannhet vad gällande sättet att hantera vardagliga arbetsuppgifterna. Ytterligare en återkommande påverkan som respondenterna påvisade är att de till följd av den ekonomiska krisen implementerat ett framtidstänk. Anledningen till att resultatet såg ut på detta sätt tror vi beror på det anmärkningsvärda proaktiva tänk företagsledningen, Kenan Anter samt Umit Adis, innehaft och som de lyckats implementera i företaget. Att de jobbar aktivt för att försöka förutspå vad som kan komma att hända och hur det i sådana fall skulle kunna påverka företaget har genererat att förebyggande åtgärder vidtagits i god tid. Dessa åtgärder kännetecknas av bland annat en imponerande krishantering innefattande krisgrupper och stresstest allt detta har bidragit till att man i ett tidigt skede förberett organisationen för vad som komma skall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)