Kvinnors upplevelser av sin sexualitet under och efter klimakteriet : En kvalitativ metasyntes

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Alla människor i alla åldrar har rätt till att uppnå god hälsa och välbefinnande. Sexualitet beskrivs som en central aspekt för kvinnor i klimakteriet då god sexuell hälsa kan öka kvinnors livskvalité. Dock är det vanligt med menopausala symtom och sexuell dysfunktion bland kvinnor under och efter klimakteriet vilket har en negativ inverkan på kvinnornas sexualitet och sexuella välbefinnande. För att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för dessa kvinnor behövs tillgång till en god sexuell hälsovård. Syfte: Syftet med denna metasyntes var att undersöka hur kvinnor upplever sin sexualitet under och efter klimakteriet. Metod: Kvalitativ metasyntes med en meta-etnografisk analysmetod. Databaser som inkluderats var CINAHL, PsycInfo, PubMed och Web of science. Efter kvalitetsgranskning återstod 13 artiklar som representerar metasyntesens resultat. Resultat: Fyra huvudteman har identifierats, Lust, Kroppsbildens förändring och betydelse, Yttre faktorer och ”Job as a wife”. I resultatet har även sju underteman identifierats, Symtom, Lustens transition, Acceptans, Strategier och kommunikation, Intimitet, Information och Adaptation. Slutsats: Metasyntesens resultat visade att klimakteriet medförde förändringar som ofta hade inverkan på kvinnors upplevelse av deras kroppsbild och sexuella lust. Till följd av minskad lust undvek kvinnor sexuella aktiviteter vilket hade en negativ inverkan på deras välbefinnande och relationer. Yttre faktorer påverkade även kvinnornas sexualitet. Partnerns roll och handlingar påverkade kvinnornas upplevelse av sin sexualitet vilket medförde att kvinnan adapterade sina sexuella behov efter partnerns behov och funktion. Klinisk tillämpbarhet: Resultaten av metasyntesen kan framför allt användas av barnmorskor men även av annan vårdpersonal för att öka kunskapen om hur kvinnor upplever sin sexualitet under och efter klimakteriet för att bättre kunna bemöta och tillhandahålla med information till dessa kvinnor. Förslagsvis kan barnmorskan göra det möjligt för kvinnor att mötas för diskussion och lyfta fram frågor, erfarenheter och upplevelser rörande sexualitet och sexuell hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)