Liberia - Fredsbyggande i motvind

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Liberia har på senare tid präglats av instabilitet och misslyckat fredsbyggande. Vår ambition är att ge en välgrundad förståelse för inbördeskriget 1989-1996, och att på ett resonerande sätt besvara frågan varför man inte lyckades etablera varaktig fred efter krigsslutet. Uppsatsen är en teorikonsumerande fallstudie av Liberia med ett tvådelat syfte. Vårt fall analyseras utifrån teorier om krigsorsaker och fredsbyggande och empirin utgörs av tidigare forskning på området. De slutsatser vi nått är att kriget kan förstås som ett resultat av statens urholkade makt och de missförhållanden detta skapade. Kriget fortgick som effekt av möjligheterna för krigsherrar att berika sig ekonomiskt och politiskt. Att man inte lyckades etablera en varaktig fred berodde sannolikt på oförmågan att kontrollera krigsherrarnas handel med naturresurser samt att förhindra spoilers. Dessutom fanns brister i samverkan i fredsarbetet och man lyckades inte kombinera kort- och långsiktiga mål. ECOMOGs inblandning och det förövrigt svaga internationella engagemanget försvårade även fredsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)