Kändisfabriken Paradise Hotel - En kvalitativ innehållsanalys av roller, genus och personal branding

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Paradise Hotel (PH) är Sveriges största och mest populära reality-tv-program, men även kanske Sveriges största kändisfabrik; unga svenskar söker sig nämligen till programmet i hopp om att lansera ett sociala medie-baserat kändisskap. Till att börja med grundar sig PH i heteronormativitet och har ofta blivit kritiserat för förlegade könsroller, därför utgår denna studie från att undersöka de könsstereotypiska skillnader som råder mellan en manlig respektive kvinnlig roll. Resultatet av denna analys var att PH har tydliga könsstereotyper som förstärks i programmet, där både männens och kvinnornas roller uttrycker sin sexualitet och autonomi, men endast kvinnorna kritiseras för det. Därefter undersöks hur PHdeltagare använder sig av dessa roller för att bygga upp ett personligt varumärke på Instagram. Utfallet av detta är att mannens roll lever kvar medan kvinnans roll avtagit. Arbetet bidrar till fältet strategisk kommunikation med ett unikt perspektiv genom att kombinera genus- och personal branding- och rollteori inom reality-tv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)