De bortglömda flickornas röster : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen ADHD

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Chila Mohammed Amin; Michall Hussain; [2022]

Nyckelord: ADHD; kvinnor; stigma;

Sammanfattning: Denna studie fokuserar på kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen ADHD. Tidigare forskning har visat att flickor och kvinnor med ADHD ofta har dolda symtom som gör att de blir förbisedda och utan diagnos under en längre tid, som i sin tur leder till en rad konsekvenser. Fortsättningsvis visar tidigare forskning att det inte forskats om flickor och kvinnor med ADHD i samma omfattning som pojkar och män. Syftet med studien är således att lyssna till kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen, särskilt till upplevelser av bemötande i relation till diagnosen under skoltiden och arbetslivet och vilken betydelse det har fått i deras liv. Ytterligare en aspekt som studeras är kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen ADHD i relation till kvinnliga könsnormer. Den insamlade empirin består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tio kvinnliga informanter mellan åldrarna 19–42 år. Materialet analyseras med hjälp av delar av Erving Goffmans stigmateori och Judith Butlers genusteori. Resultatet visar att vad gäller bemötande under skoltiden har kvinnorna blivit bemötta, icke-bemötta eller aktivt icke-bemötta i relation till sin diagnos. Betydelsen av att inte blivit bemött har bland annat resulterat i svårigheter med att klara av studier och i dålig självkänsla. Resultaten visar också att tidigare erfarenheter av bemötande för ens ADHD på arbetsplatser påverkat hur man ställer sig till att berätta om sin diagnos för andra. Studiens resultat har även visat att kärnsymtomen för ADHD utmanat de kvinnliga könsnormerna. Flera upplever symtomförändringar i vuxen ålder, detta har diskuterats som ett möjligt utfall av en könad socialiseringsprocess, “mognadsprocess” eller medicinering. Att vara kvinna med ADHD har också inneburit att de länge varit förbisedda, detta gäller både de som agerat i enlighet med de förväntade könsnormerna såväl som de som haft “vanliga” ADHD-symtom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)