Organisation i kontorslandskap - Hur påverkas de anställda?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Beata Sjöberg; [2005]

Nyckelord: Business studies;

Sammanfattning: Kontorslandskap var moderna redan på 60-talet men under 70-talet blev de mindre efterfrågade då de inte kunde leva upp till de hårdare krav som ställdes på arbetsmiljön. Idag har flera av de tekniska aspekterna och deras effekter på arbetsmiljön kunnat lösas och de öppna landskapen är återigen populära. Studier av kontorslandskap har huvudsakligen genomförts med tyngdpunkt på byggnadstekniska aspekter, men även psykologer och socionomer har intresserat sig för ämnet. Avsikten med denna studie är att ta reda på hur de anställda påverkas av organisering i kontorslandskap sett ur ett organisatoriskt perspektiv. Genom tio intervjuer som utförts på landskap i bankkontor i Halmstad och i ett byggföretag i Göteborg har jag försökt att skapa enbild av hur öppna landskap påverkar personalens sociala, fysiska och mentala rum.De utmärkande slutsatserna är att de anställdas sociala rum förändrades på ett mer eller mindre påtvingat sätt. De fysiska förändringarna var tydligast för de äldre medan de nyanställda upplevde en stor förändring i det mentala rummet. De intervjuade upplevde det som att konsekvenserna av dessa förändringar var framförallt koncentrationssvårigheter och minskad effektivitet hos de äldre samtidigt som lärandet och effektiviteten upplevdes öka hos de yngre. Då det mentala och sociala rummet får samma gränser så begränsas även det mentala rummet av de påtvingade sociala gränserna. Till följd av ökat informationsflöde och höjd ljudnivå upplevs stressen öka. Ändå ställer sig många intervjuade positiva till landskap och kopplar lämpligheten till arbetsuppgifter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)