Åldersintegrerat eller åldershomogent? En intervjustudie om hur två arbetslag i förskolan beskriver sina upplevda fördelar och nackdelar med olika åldersgruppssammansättningar samt vilka strategier de använder för att främja barns språkutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Emma De Barés; Julia Odmyr; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Upplägget för hur förskolor fördelar barn i grupper utefter ålder skiljer sig åt i Sverige. Trotsbegränsad forskning har direktiven skiftat historiskt sett. Det råder därmed en brist påkunskap kring vilken påverkan åldersgruppssammansättningen har för både barn ochpedagoger. Studiens syfte är att belysa vilka fördelar och nackdelar arbetslag beskriver att deupplever i arbetet med åldershomogena och åldersintegrerade barngrupper. Vi vill ävenjämföra om, och i så fall hur, strategierna som arbetslagen skapar för att arbeta medspråkutveckling skiljer sig åt. Vi har undersökt syftet med hjälp av följande frågeställningar:Vilka fördelar och nackdelar beskriver arbetslagen att de upplever med åldershomogenarespektive åldersintegrerade barngrupper? Skiljer sig strategierna, och i så fall hur, för attarbeta med språkutveckling i respektive arbetslag? Studien har utförts på två olika förskolordär vi har intervjuat, och spelat in med hjälp av ljudinspelning, ett arbetslag från respektiveförskola. Det ena arbetslaget arbetar med en åldershomogen barngrupp och det andra med enåldersintegrerad barngrupp. Tidigare forskning visar att det finns en skillnad hos barnskognitiva utveckling kopplat både till åldersgruppssammansättning och lärarens kompetensatt skapa förutsättningar för lärande. Vår studie blir därmed relevant när vi jämför de tvåarbetslagens olika strategier för att arbeta med språkutveckling samt vilken betydelse derasbeskrivna upplevelser till gruppsammansättningen har i arbetet och val av strategier.Resultatet visar att inget av arbetslagen beskriver några upplevda nackdelar med att arbetaåldershomogent. Vidare råder det delade meningar när pedagogerna beskriver vilken ålder deupplever missgynnas i en åldersintegrerad barngrupp. Av resultatet framkommer det att ävenom det finns likheter mellan arbetslagens strategier så finns det betydande skillnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)