I Samarbete Med... : En kvalitativ studie om influencers påverkan påkonsumenters attityder och köpintentioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Författare: Therese Christensen; Lisa Nilsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Idag har en ny typ av modesamarbeten växt fram som ett resultat av den ökade användningen av sociala medier. Modeföretag har insett den stora tillväxtpotentialen i att bilda designsamarbeten med influencers för att marknadsföra sina produkter, och överger därmed allt oftare traditionella marknadsföringsmetoder. Denna praxis kallas influencer marketing, och tycks vara mer effektivt än traditionella marknadsföringsverktyg. Influencers kan därmed spela en stor roll för konsumenters köpbeslut genom råd och rekommendationer kring olika produkter och tjänster. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka unga svenska kvinnliga konsumenters attityder till modekollektioner skapade genom influencersamarbeten och hur detta påverkar deras köpintentioner. Forskningsfrågor: Hur är konsumenters attityder till modeföretag som utformar modekollektioner genom influencersamarbeten? Har influencers en påverkan på konsumenters köpintentioner? Metod: En kvalitativ studie genomfördes i form av individuella semistrukturerade intervjuer med unga svenska kvinnliga konsumenter. Intervjuguiden innehöll frågor om konsumenters uppfattningar kring influencer marketing och modeföretag som utformar modekollektioner med influencers. Slutsats: Utifrån det empiriska materialet går det att dra slutsatsen att attityden till influencerkollektioner är mestadels positiv, eftersom influencers för många är stora inspirationskällor och kan liknas med trendanalytiker som kan hjälpa modeföretag att ta fram nya kollektioner till sitt sortiment. Det har även visat sig att influencers har en påverkan på konsumenters attityder och köpintentioner beträffande modekollektioner utformade med modeföretag. De två av mest avgörande variablerna som påverkade köpintentionen var Source attractiveness och Source credibility.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)