Säkerhetslager dimensionering med hjälp av artikelklassificering och integrering i sälj och verksamhetsplaneringsprocessen (S&OP) : En fallstudie genomförd på Invacare REA

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: För att företag ska lyckas uppnå en önskad servicenivå krävs ettsäkerhetslager. Vid för litet säkerhetslager riskerar företag att inte kunna levereramedan man vid för stora lager riskerar att binda ohållbart mycket kapital. För atteffektivisera och underlätta styrningen kan man dela in artiklar i olika klasser.Dessa klasser kan styras efter olika principer. Vid säkerhetslager dimensioneringkan målkonflikter mellan den säljande och operativa delen av verksamhetenuppstå. Detta då man arbetar efter olika mål, för att minska dessa kan S&OPimplementeras. Forskningsfrågor: 1. Vilken säkerhetslager dimensionering metod lämpar sig tillsammans meden ABC/XYZ-analys för Invacare REA? 2. Hur kan S&OP användas för att minska målkonflikter mellan den säljandeoch distribuerande delen av organisationen, genom en integrerad samsynpå säkerhetslager dimensionering? Syfte: Syftet med detta arbete är att fram till ett teoretiskt ramverk för hurInvacare REA skulle kunna arbeta med säkerhetslager dimensionering. Arbetetsyftar även till att ge en gemensam samsyn på servicenivåer av de olikaartikelklasserna genom att integrera säkerhetslager dimensionering i S&OPprocessen. Metod: Detta är en fallstudie genomförd på Invacare REA. För att möjliggöraresultatet av denna studie har både kvalitativ och kvantitativ metod använts.Primärdata för denna studie har inhämtats genom åtta semi- och ostruktureradeintervjuer. Sekundärdata består av sammanställd litteratur men också avinsamlade affärsdata från det studerade fallföretaget.  Resultat: Implementering av serv 2 med artikelklassificering bidrar till eneffektiv säkerhetslager dimensionering. Detta genom att minska och omfördelakapitalbindningen. Genom att inkludera säkerhetslager dimensioneringen iS&OP-processen kan målkonflikter kopplade till säkerhetslagret minska.  Studiens bidrag: Praktiskt bidrag i en metod som fallföretaget kan använda somsäkerhetslager dimensioneringsmetod samt lösning för de målkonflikter sompresenteras. Det teoretiska bidraget ligger i hur man kan klassificera artiklar iS&OP-processen samt hur säkerhetslager dimensioneringen kan inkluderas iprocessen.  Vidare forskning: Undersöka beställningspunkt och prognosframtagning samthur dessa kan inkluderas i S&OP-processen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)