Spelifiering, ett roligare sätt att lära

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Gamification eller spelifiering på svenska introducerades som begrepp 2008 men började först få stort intresse 2010. Spelifiering är ett försök att ta de spelprinciper och spelmekaniker som har utvecklats de senaste tre decennierna inom spelutveckling. Applicera dessa spelprinciper på vardagsaktiviteter, arbete och utbildning med syftet att motivera användaren att ändra sitt beteende kring de uppgifter som har spelifierats. Syftet med studien är att undersöka om de enklaste formerna av spelifiering har någon effekt på inlärning och motivation hos elever som lär sig matematik på grundskolenivå samt undersöka hur spelifiering kan appliceras på att lära ut matematik på en grundskolenivå. För att uppfylla syftet har det använts kvalitativa intervjuer och en fokusgrupp. Uppsatsen har delats upp i två faser, Insamlingsfasen och prototypfasen. Insamlingsfasen som består av litteraturundersökning, skrivande av intervjuguide och intervjuer. Därefter inleds prototypfasen som går ut på att skapa den första versionen av prototypen. Prototypen ska sedan presenteras för läraren och fokusgruppen och kompletteras utefter den feedback som gavs. Med hjälp av fokusgruppen och intervjun framkom det att det viktigaste gällande spelifiering i grundskolemiljön är att hitta en balans mellan för mycket och för lite spelifiering. För mycket spelifiering lider risken för att leda eleverna bort från lärandet istället för att förstärka det. För att utveckla en spelifierad applikation för lågstadieelever finns det många saker att tänka på. Först och främst lär sig elever på olika sätt och i olika takt, vad som fungerar för ett barn kanske inte fungerar för ett annat. Applikationen bör eftersträva en balans mellan spel och spelifierad artefakt för att inte dra bort från lärandet men samtidigt erbjuda en underhållande upplevelse. Nyckeln i detta är tempot i applikationen eller spelet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)