Familjefokuserad omvårdnad en grund för tillit och välbefinnande

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Anne Saaek; Katarina E Lindström; [2008-12-15]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Familjefokuserad omvårdnad har blivit allt viktigare i omvårdnaden av strokepatienter.Minskade ekonomiska resurser och en allt äldre befolkning som kräver omvårdnad underlång tid är två orsaker till detta. Ytterligare en orsak är den påverkan närstående har påhälsa och sjukdom, ett fenomen som uppmärksammas allt mera. En god familjefokuseradomvårdnad förutsätter ett gott samarbete mellan den professionella vårdaren ochnärstående. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur en tillitsfull interaktion kanskapas mellan sjuksköterska och närstående till en person som har drabbats av stroke. Vivill också undersöka vad sjuksköterskan kan göra för att stärka de närståendes förmåga attuppnå välbefinnande genom familjefokuserad omvårdnad. Denna litteraturstudie omfattadetio publicerade vetenskapliga artiklar. Analysen av dessa artiklar resulterade i fem begreppsom har betydelse för interaktionen mellan närstående och sjuksköterska. Dessa begrepputgörs av information, bekräftelse, delaktighet, tillgänglighet och hanterbarhet. Samtligadessa är relaterade till varandra. Vår studie visade att det ur närståendes synvinkel finnsbrister inom dessa områden. Genom att finna lösningar på dessa brister och genom dettatillmötesgå de närståendes önskemål kan man anta att en god interaktion och ett ökatvälbefinnande uppnås.Sökord: Stroke, family members, family nursing, lived experience, family, life experiences,relatives, hospitalization

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)