Colorism bland latina-svenskar : En kvalitativ studie om inom-grupps diskriminering inom den latinamerikanska diasporan i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Denna C-uppsats i ämnet Sociologi studerar hur kvinnor med latinamerikanska rötter upplever fenomenet Colorism inom den latinamerikanska diasporan och dess möjliga effekter. Effekter som berör både deras egna självbild men också hur de ser och uppfattar andra. Tidigare forskning visar att hudfärg har ett starkt symboliskt värde i samhället inom de latinamerikanska länderna. Den visar också hur historiska skeenden som kolonialismen har skapat sociala hierarkier som efterföljs än idag och påverkar relationen mellan människor. Detta exemplifieras genom att en ljus hudton generellt anses som mer önskvärd och intar en hegemonisk ställning gentemot en mörk hudton. Syftet med denna studie är att undersöka kvinnor med latinamerikansk bakgrund egna subjektiva upplevelse av fenomenet och eventuella erfarenheter av detta. Studien utgår från en kvalitativ ansats där intervjuer är den metod som använts för insamlingen av det empiriska materialet. Sex stycken kvinnor mellan åldrarna 25–45 har genom semi strukturerade intervjuer utifrån teman intervjuats om deras upplevelser. Dessa teman har berört kvinnornas eventuella erfarenheter av hur hudfärg givits betydelse då det kommer till familjelivet, deras självbild, val av partner och syn på andra. Resultatet visar att alla kvinnor på ett eller annat sätt upplevt att hudfärg haft en betydelse i deras liv. Detta visar sig som starkast inom familjelivet där en ljus hudton uttryckts som vackert och önskvärt medans en mörk hudton anses som något som bör undvikas. Det visar sig också genom ofta förekommande skämt och uttalanden om människor med mörk hud. Resultatet visade också att alla kvinnor upplevde sig själva som exotifierade av andra inom det svenska samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)