”Barnen behöver rörelse, barnen behöver utmanas, barnen behöver ha aktiviteter. Samtidigt behöver barnen också bara få vara där de är i sitt.” : Förskollärares förhållningssätt och didaktiska ställningstaganden om barns rörelse på förskolans utegård

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares förhållningssätt samt didaktiska ställningstaganden om barns rörelseaktiviteter på förskolans utegård. För att uppnå syftet har fyra frågeställningar utformats relaterat till hinder samt möjligheter för barnens rörelseutövande på utegården. Datainsamlingen har skett via semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare och resultatet har därefter analyserats utifrån tidigare forskning samt den dynamiska systemteorin och teorin affordance. Analysen resulterade i tre teman; rörelse, den fysiska miljön samt pedagogens roll, dessa har vidare delats in i underkategorier. Sammanfattningsvis visar studien att förskollärarna anser att rörelse är viktigt och att de utifrån detta gör flertalet didaktiska ställningstaganden kring barns rörelseutövande på utegården och arbetar kontinuerligt för att skapa en trygg, lärorik och säker miljö för barnen. Som grund för dessa didaktiska ställningstaganden ligger barnens individuella behov, intressen och förutsättningar, varpå vikten av att vara lyhörd samt observera barnen lyfts fram för att kunna skapa goda förutsättningar för en allsidig rörelseutveckling. Dessa ställningstaganden kan dock få såväl positiva som negativa konsekvenser för barnens utbildning och rörelseutövande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)