Ett liv i skuggan av den andre : En kvalitativ studie om att vara medberoende till en person med alkoholberoende

Detta är en M1-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Madeleine Wimmerfjäll; Jennifer Lundström; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie handlar om livet som medberoende till alkoholberoende. Vi har genom tidigare forskning och Scheffs teori kring uppslukande relationer undersökt fenomenet. Syftet med studien är att ta reda på vad det kan innebära att leva som medberoende för de olika personerna vi intervjuat, om barndomens eventuella påverkan på deras medberoende samt undersöka några olika behandlingsmöjligheter som finns i Sverige för medberoende personer. För att besvara syftet har kvalitativ metod använts, med fem stycken semistrukturerade intervjuer, varav tre stycken med medberoende personer och två med behandlare. Resultatet från våra intervjuer visar på att medberoende kan vara en väldigt komplex och svår livssituation att befinna sig i. Studien är tänkt att uppmärksamma medberoende för att ge en större inblick i vad det kan innebära och detta har vi tagit reda på genom våra intervjuer. Våra slutsatser är att medberoende personer kan likna varandra i hur de mår och agerar, men att det ändå är ett tillstånd som bygger på subjektiva upplevelser, vilket gör att varje person kan vara unik i sitt eget medberoende. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)