Läsmotivation : Hur fem lärare resonerar om att motivera elever i åk 4-6 till läsning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Vi har genomfört en studie med syftet att ta reda på hur fem lärare resonerar om att motivera eleverna till läsning i åk 4–6, samt vilka faktorer på skolan de anser bidrar till elevernas läsmotivation. Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats där insamling av data skedde med fem semistrukturerade intervjuer. Urvalet av informanter skedde genom ett explorativt urval med lärare i mellanstadiet runt om i Sverige. Analysen skedde genom en tematisk och induktiv analys för att kategorisera informantsvaren. Resultatet pekade på att lärarna ansåg att elevers motivation påverkas av olika faktorer på skolan, såsom läsmiljö och ett skolbibliotek med bibliotekarie, men även att läraren har en avgörande roll i att motivera elever. Det skedde genom att välja böcker på rätt nivå som intresserar elever, samtala om böcker, ge feedback, stötta elever i svårigheter, vara läsande förbilder och att eleverna får integrera socialt med varandra och läraren. Informanterna arbetade även med tyst läsning och högläsning på flera sätt, till exempel genom redovisningar, boksamtal, tävlingar, skyltningar, läsförståelse, lässtrategier, läsa för nöjes skull och läxor som motivationshöjande faktorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)