“I think we’ve lost it”. Sexuality counselling at the antenatal care

Detta är en Master-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Flera studier visar att sjuksköterskor inte tillgodoser patientgruppers behov av att tala om sexualitet och sexuell hälsa. Barnmorskors samtal om sexualitet är ett nästan helt outforskat område. Syfte: Syftet är att undersöka barnmorskors syn på och erfarenhet av samtal om sexualitet på barnmorskemottagningen. Metod: Semistrukturerade intervjuer utfördes med nio barnmorskor på sju olika mottagningar i Skåne. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys genom identifiering av kodord, kategorier och teman. Resultat och analys: Skriptteorin har använts för att analysera och förstå hur barnmorskorna agerar och samtalar i relation till sexualitet. Analysen utmynnade i ett övergripande tema: Sexualitet är betydelsefullt men lätt att tappa bort. Barnmorskorna ser sexualitet som ett angeläget ämne men svårt att adressera i möten. Svårigheter att kommunicera sexualitet beror på tids- och kunskapsbrist samt brist på uppmuntran från ledningen och/eller avsaknad av samtalsverktyg samt ytterligare osäkerhet då patienten avviker från heteronormen eller har en annan kulturell bakgrund. Konklusion: Utbildning i sexologi efterfrågas av barnmorskorna för att kommunicera sexualitet och kunna ge den holistiska vård patienter har rätt till oavsett sexuell orientering eller kulturell bakgrund. Men resultatet antyder att tydliga förväntningar och riktlinjer kring att och hur samtal tas upp är viktigare än fördjupad kunskap. Så länge det finns ett kulturellt och interpersonellt skript på arbetsplatsen i vilket sexualitet inte förväntas adresseras kommer inte utbildning förändra förhållningssättet. Stöd från ledningen och/eller organisationen och möjligheter till handledning/reflektion som rör sexuella frågor kan stötta och uppmuntra barnmorskor att initiera frågor om sexualitet och förändra skripten. Vidare studier behöver göras för att till fullo förstå vilka mekanismer som ligger bakom svårigheten att adressera sexualitet på barnmorskemottagningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)