Att göra karriär utomlands : Motivation bland svenska expatriater

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Alexander Sperl; [2020]

Nyckelord: Företagsekonomi; expat; expatriat; expatriate;

Sammanfattning: Syftet med undersökningen är att undersöka varför svenskar väljer att göra karriär utomlands. Teorierna som används är push and pull modellen, kulturell intelligens, expectancy-value samt ett för studien skapat teoretiskt ramverk angående anpassning. Metoden som användes var genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer som genomfördes via Zoom och Facebook messenger. Studien kom fram till att förklaringen till varför svenskar väljer att göra karriär utomlands var möjligheten till unika arbetserfarenheter, sökandet efter spänning och att ta sig an nya utmaningar, vilket bottnar i intresset av andra språk och kulturer. Slutsatsen som kommer fram av uppsatsen är att det pekar mot att svenskar influeras av förtroende i akademin, en dragningskraft mot äventyr samt en social flexibilitet. Dock krävs ytterligare studier för att bekräfta dessa resultat. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)