Det sociokulturella perspektivet

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: Uppsatsen är en kritisk granskning av Roger Säljös version av det sociokulturella perspektivet. Vi har undersöktde två böcker där Säljö presenterar sin bild av det sociokulturella perspektivet, Lärande i praktiken (000) ochLärande och kulturella redskap (005). I den inledande delen av uppsatsen har vi försökt att tolka och klargöraSäljös teori om lärande. I den följande delen har vi undersökt och utvärderat de konkreta teser som vi lyckatsfinna i den föregående delen. Vi har försökt utreda ifall teorin säger något om hur lärande går till och hurundervisning bör bedrivas. Dessutom görs en granskning av hur Säljö karaktäriserar förhållandet mellan detsociokulturella perspektivet och andra teorier om lärande. I den avslutande delen har en jämförelse gjorts mellanSäljös teori och den teori av Vygotskij som denna anses bygga på utifrån Vygotskijs två böcker Mind in society(1978) och Thought and language (196). Här utreds i vilken mån Säljös teori verkligen kan ses som enfortsättning av Vygotskijs.Vi anser oss ha visat att Säljös sociokulturella perspektiv står för många och svåra problem. Framför allt tycksdet mycket svårt att dra några preskriptiva slutsatser angående undervisningens utformning utifrån teorin. Denmedför kontroversiella ställningstaganden i många filosofiska frågor såsom relativism och antiindividualism. Tilldetta tycks teorin försvåra en analys av lärande då den avskaffar en mängd förklarande begrepp utan att ge demnågon tydlig ersättare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)