Sociala Mediers betydelse för unga kvinnors självbild : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Sociala mediers roll i unga människors liv har kommit att bli en tredje viktig omvärldskomponent i identitetsskapandet och utgör en unik kontext för social jämförelse. Tidigare forskning har visat att Internet och dess tillgänglighet kan ha en inverkan på unga kvinnors självbild och identitetsskapande. Syftet med studien var att undersöka hur unga kvinnor upplever att deras användande av sociala medier har betydelse för deras självbild. Studien genomfördes med en kvalitativ metod och datainsamlingen bestod av halvstrukturerade intervjuer. Undersökningsdeltagarna bestod av nio kvinnor i åldrarna 23–28 år. Det transkriberade materialet analyserades enligt kvalitativ manifest innehållsanalys med latenta inslag. Analysen resulterade i tre huvudkategorier 1) Användandet av Sociala Medier 2) Självförstärkande och 3) Självnedsättande. Resultatet visade att kvinnorna upplevde att sociala medier kan ha både positivt och negativt inflytande på självbilden. Avslutningsvis diskuteras relevansen av att kontinuerligt bevaka och problematisera sociala medier, både för den enskilde individen men även för samhället i stort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)