En etnografisk studie om möjligheter och hinder kring samverkan mellan elevhälsa och lärare på högstadiet

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen om en skolas elevhälsa och hur skolanslärare tillsammans med elevhälsan arbetar kring samverkan. Frågeställningarna berörmöjligheter och hinder till samverkan mellan professioner.Teori: Den teoretiska utgångspunkten för studien är Thylefors (2013)tvärprofessionellt arbete; ett samarbete mellan professioner. Ytterligare utgångspunktär specialpedagogiska perspektiv och då med fokus på det kompensatoriska (Nilholm,2007) och relationella (Ahlberg, 2013) perspektivet. Vidare har vi även valt attanvända oss av systemteori, Öquist (2018) menar att begreppet innebär att se helheten.I en organisation som skolan är det av vikt att se individens (elevens) helhetsbild dåutmaningen för eleven kan finnas på flera plan och identifiering av skolutmaning skerdå genom ett helikopterperspektiv.Metod Studien har en kvalitativ metod som utgår från en etnografisk ansats.Datainsamlingen består av fokusgruppsintervjuer med elevhälsa och lärare, samtobservationer av elevhälsans verksamhet och elevhälsomöten på en 7-9 skola.Fokusgruppsintervjuer är genomförda vid två olika tillfällen; elevhälsan ochlärargrupp. I elevhälsans intervju deltog professionerna rektor, specialpedagog,kurator, skolsköterska och socialpedagog. I lärarintervjun deltog fem lärare, trekvinnor och två män, som frivilligt anmält sitt intresse. Intervjuerna varsemistrukturerade, ett antal grundfrågor fanns formulerade men lämnades ocksåmöjlighet till följdfrågor utifrån informanternas svar. Observationer av elevhälsansprofessionsmöten samt skolans elevhälsomöten genomfördes, där lärare ochelevhälsan möts för att samverka kring elever. Antal observationer var relativt jämntfördelat; elevhälsan observerades vid tre tillfällen och elevhälsomöten med lärare ochelevhälsa vid två tillfällen.Resultat Resultatet av studien visar att enheten, såväl elevhälsa som lärare, har ettindividorienterat synsätt. Elevhälsan har inte det övergripande helikopterperspektivsom krävs för att arbetet ska genomsyras av ett förebyggande och hälsofrämjandearbetssätt. Vidare visar resultatet att enheten har ett engagemang och driv i att viljautveckla skolans elevvårdsinsatser (elever i behov av stöd) och mötesforumet EHMger skolan möjligheten. Studien visar att samverkan mellan professionerna elevhälsaoch lärare är undermåligt, vi anser oss identifierat att de arbetar i parallella spår därkommunikationen kring elever och deras utmaningar är bristfällig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)