Provokativa åtgärders tillåtlighet vid bekämpning av narkotikabrottslighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Bekämpning av grovt organiserad brottslighet såsom narkotikahandel tenderar att påkalla polisiära operationer med inslag av provokation, i syfte att anskaffa tillräcklig bevisning. Uppsatsen redogör för problematiken med att provokativa åtgärders legala stöd är svagt samtidigt som provokation är påkallat ur polisiär synvinkel. En legal gråzon är således för handen, vilket resulterar i en hårfin gräns där osäkerhet råder kring vilka omständigheter som kan tillåta provokation i form av bevisprovokation, för att inte utmynna i otillåten brottsprovokation. Sverige har förpliktigat sig att säkerställa efterlevnaden av EKMR och i denna studie aktualiseras artikel 6 EKMR. Praxis från svenska domstolar och från EUD illustrerar att provokativa åtgärder tenderar att undergräva rätten till en rättvis rättegång, genom att polisen provocerar den misstänkte i sådan grad att ett brott inte hade begåtts utan polisens inblandning. Det är följaktligen nödvändigt att klargöra vilka omständigheter som kan berättiga provokation, för att garantera att Sveriges rättssystem är förenligt med Sveriges internationella åtaganden. Dessutom lämpar sig provokativa åtgärder bättre beträffande grovt organiserad brottslighet. Mindre allvarlig brottslighet kan knappast rättfärdiga det intrång som provokation medför gentemot den misstänkte. Studerandet av praxis från HD samt från EUD har resulterat i en sammanställning vidrörande tillåtligheten av provokativa åtgärder vid bekämpning av narkotikabrottslighet. För att möta kraven på rättssäkerhet och förutsägbarhet i största möjliga utsträckning är uppsatsens slutsats följande. Provokation som polisiär arbetsmetod kan endast tillåtas när stark misstanke om grovt brott föreligger, när behovs- och proportionalitetsprinciperna tas i beaktande och när provokationsåtgärderna blir noggrant dokumenterade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)