Lean-verktyg i svenska tillverkande företag : -Några företags upplevda påverkan gällande driftsekonomin och miljöprestationer

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund & Problemdiskussion: Lean består av en mängd olika verktyg som är skapade för olika ändamål, i syfte att skapa sig konkurrensfördelar gentemot andra företag. Användandet av metoden kan innebära att det blir bättre kommunikation, större tillit eller förbättringar i driftsekonomin. På senare år har det även kommit ett förändrat krav på företagen gällande miljön, vilket gjort att de inte endast kan fokusera på hur de kan förbättra de operativa processerna. Företagen försöker därför kombinera de traditionella prestationsmålen (ex: kvalitet & effektivitet) med miljömål. Här har det visat sig att Lean:s tankesätt även kan användas för att förbättra miljöprestationerna och skaffa sig konkurrensfördelar genom det. Men det är långt ifrån alla företag som implementerat metoden som lyckats att få konkurrensfördelar. Vilket beror på att företagen har bristande kunskaper över vilken påverkan de olika lean-verktygen har. Syfte: Syftet med denna studien är att identifiera vilka lean-verktyg svenska tillverkande företag arbetar med samt hur företagen arbetar med dessa. Vidare avser studien att öka förståelse över vilken uppfattad påverkan företags arbete med lean-verktygen har på driftsekonomin och miljöprestationerna. Metod: Tillvägagångssättet utgår ifrån en komparativ flerfallsstudie med kvalitativ karaktär. Materialet är inhämtat från tre tillverkande företag. Intervjuerna är genomförda genom strukturerade frågor via mail, samt semi-strukturerade frågor via telefon. Den inhämtade datan är sedan analyserad för att finna likheter och skillnader mellan fallföretagen, men även gentemot tidigare forskningen. Slutsats: Utifrån denna studien visar det sig att företagen anpassar sitt användande av de olika lean-verktygen till sin verksamhet. Där användandet av lean-verktygen upplevs påverka att det blir ett större kundfokus i företagen. Arbetet med lean-verktygen upplevs även bidra till att det blivit bättre kvalitet på företagen produkter och processer, samt att flexibiliteten och pålitligheten kunnat förbättras. I denna studien visar det sig även att företag börjar tänka mer på hur deras processer och produkter påverkar miljön. Där arbetandet med lean-verktygen visat sig att företagens miljöprestationer kan förbättras. I denna studien visar det sig att användandet av lean-verktygen bidragit till att materialanvändningen kunnat reducerats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)