Skatternas inverkan på skogens värde : en fallstudie av räntefördelning och rationaliseringsförvärv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Prisstegringen på skog har under de senaste åren varit anmärkningsvärt hög. Samtidigt är det svenska systemet för beskattning av skogsintäkter mycket komplext och invecklat. Systemet medger att skogsägaren kan göra olika avdrag för att sänka sin skatt och därmed erhålla en högre lönsamhet. Möjligheten till avdrag och ekonomisk nytta av dessa är beroende av skogsbrukarens övriga inkomster och ägarförhållanden. Målet med denna studie är därför att utreda hur skattesystemet påverkar prisbildningen av skogsfastigheter. För att undersöka prispåverkan av framförallt räntefördelning och rationaliseringsförvärv har dels litteratur på området studeras och dels har en fallstudie genomförts. Fallstudien utgår från exempelfastigheter där olika köparkategorier simuleras använda och inte använda räntefördelning och rationaliseringsförvärv. De uträknade skattekonsekvenserna ligger sedan till grund för en nuvärdesberäkning för exempelfastigheten, så att nyttan för skogsbrukaren av de olika skattereglerna kan erhållas. Studiens beräkningar utgår från verkliga skogsfastigheter och skogsbruksplaner för dessa. För att bestämma skattebördan i de olika fallen har Skatteverkets e-tjänst för uträkning av skattebelopp använts. Som grund för att bestämma lönsamhet i de olika fallen har nuvärdesberäkningar utförts. Studien visar att vissa köparkategorier har relativt stora skattefördelar av att investera i en skogsfastighet. Därav antas dessa köpare ha möjlighet att betala mer för skogsfastigheter och därmed höja prisnivån på dessa. Generellt kan konstateras att räntefördelning gynnar företagare med hög inkomst från annan näringsverksamhet och rationaliseringsförvärv gynnar de skogsägare som sedan tidigare äger skog.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)