Särskilt begåvade elever Aktionsforskning på två grundskolor

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte:Syftet med denna aktionsforskning var att öka kunskapen om särskilt begåvade elever hos oss som forskare och pedagogerna på två utvalda skolor. Att undersöka förkunskaper, göra fördjupning i litteratur och forskning, utbilda berörda pedagoger blev viktigt för att kartlägga det valda området. Pedagogerna på urvalsskolorna upplevde svårigheter med att finna och utbilda särskilt begåvade elever på ett adekvat sätt.Teori:En kvalitativ teori med sociokulturell förankring. Aktionsforskning var en del av teorin och delarna praktisk och kritisk aktionsforskning användes.Metod:Aktionsforskning valdes som metod för denna undersökning och den handlar om att forskaren är en del i forskningen. En användbar metod när förändring önskas som ger möjlighet att upptäcka nya kunskaper och alternativa handlingsmetoder. De centrala momenten i aktions-forskningsarbetet är att som praktiker ställa frågor till praktiken, iscensätta en aktion, följa processen systematiskt samt reflektera över vad som sker. Processen avslutas med någon form av dokumentation. Inom aktionsforskning används begreppet metodologi istället för metod.Resultat:Utifrån syftet som var att öka kunskapsnivån hos både pedagoger och specialpedagoger på aktuella skolor har denna aktionsforskning genomförts. Utgångsläget var en relativt låg kunskap i området. Efter litteratur och tidigare forskningsgenomgång kunde föreläsningar och samtal hållas på respektive skolor. Resultatet visade sig främst ge en nyfikenhet, en kunskapstörst hos pedagogerna och ökad dialog i lärmiljön kring särskilt begåvade elever som vilket i sig är en stor kunskapsökning. De särskilt begåvade eleverna finns överallt och skolornas personalgrupper behöver veta ännu mer om elevgruppen och dess möjligheter. I och med denna forskning har baskunskaper inhämtats både för egen del och pedagogerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)