Kommunikation och utveckling av prestationsmått i ett företag : En studie om prestationsmått i enlighet med strategi

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Prestationsmätning är ett verktyg inom ekonomistyrning som används för att kontrollera och styra en verksamhet i önskvärd riktning. Prestationsmått kan vara utformade på olika sätt för att bäst passa in på den verksamhet där det ska tillämpas, dock bör de vara sprungna ur långsiktiga mål och strategier. Med uppsatsen vill vi nå ökad förståelse i hur ett företag kan utforma och kommunicera prestationsmått för att hålla rätt riktning mot sin strategi. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur ett företag kan utforma och kommunicera prestationsmått.   Metod: Uppsatsen är en fallstudie med en kombinerad ansats av kvalitativ- och kvantitativ karaktär. Den teoretiska referensramen har i huvudsak hämtats in från vetenskapliga artiklar samt böcker inom företagsekonomi. Empiriskt material har erhållits dels genom intervjuer av semistrukturerad karaktär med utvalda respondenter, samt även en enkätundersökning. Analysen har gjorts utifrån en deduktiv ansats där teorin testats mot verkligheten i hopp om att kunna dra relevanta slutsatser. Resultat och Slutsatser: Det är av vikt att det finns kongruens mellan företagets strategi och de prestationsmått som utformas. Om detta råder ges förutsättningar för medarbetare att lättare relatera till sin egen del i företaget och därigenom ökar möjligheterna att nå de uppsatta målen. Prestationsmåtten har anpassats på företaget för att vara relevanta gentemot dess verksamhet. Studien visar att strategi och mål på ett tydligt sätt bör kommuniceras till medarbetarna för att höja motivation och engagemang. Studien åskådliggör även betydelsen av att kommunicera uppföljningen av prestationsmätningen, görs detta kan prestationsmåtten utvecklas och förbättras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)