Jag tittar också på porr : En kvalitativ undersökning kring betraktarens syn på framställning av genus inom pornografi

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Undersökningen gäller hur män och kvinnor framställs inom pornografin. Fokus i undersökningen är på betraktaren och dennes tolkning av de respektive könens framställning inom pornografin, där intervjupersonerna blivit utvalda utifrån att de kollar pornografi på regelbunden basis. Studien har genomförts genom kvalitativa forskningsintervjuer i from av fokusgrupper. Resultatet visar att de båda könen generellt är ganska överens kring hur mannen och kvinnan representeras i pornografin, således finns en tydlig bild av vilken roll mannen respektive kvinnan spelar inom pornografin. Studien har utgått från teorieer som samtliga härstammar utifrån ett betraktarperspektiv. Studiens teorier utgår ifrån både kvinnliga och manliga perspektiv. Slutsatsen blir därmed att det är stora skillnader på hur könen tolkas och vilka funktioner de fyller inom pornografin. Det vill säga att distinktionerna mellan könsrollerna fortsatt är väldigt tydlig, alltså att mannen är den dominerande och kvinnan är mer underlägsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)