Att möta de ensamkommande: En narrativ studie om civilsamhället och mötet mellan de frivilliga och de ensamkommande

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Europastudier

Sammanfattning: Dagens flyktingkris är världens största sedan andra världskriget. Idag flyr människor sina länder från förtryck, krig och förföljelser och hälften av dem är barn. Antalet ensamkommande barn har ökat under de senaste åren och under januari – oktober 2015 sökte 23 349 ensamkommande barn asyl i Sverige.1 Regeringen har lyft fram betydelsen av det civila samhället både generellt och inom integrationsområdet där de arbetar bl.a. med språk, arbete, bildning och mötesplats. I denna uppsats ämnar jag att genom en narrativ analys och en kvalitativ intervjustudie undersöka civilsamhället samt dess volontärers betydelse enligt dem själva i arbetet med de ensamkommande samt mötet mellan dem. Uppsatsen bygger på fyra intervjuer med volontärer samt två intervjuer med ansvariga från dels Röda Korset och dels från de Ensamkommandes förbund. Min studie visar att det frivilligarbetet som görs har stor betydelse både i mottagandet av de ensamkommande samt i integrationen. Integrationen består i att hitta aktiviteter som passar och intresserar de ensamkommande, hjälpa till med att hitta nya sociala kontaktnätverk samt få de ensamkommande att känna sig trygga och bekväma. En viktig roll de frivilliga har är att finnas som stöd och de säger att det är otroligt spännande att själv få nya kunskaper om andra kulturer. Intervjupersonerna är eniga om att språket är en väldigt viktig faktor för barnens integration i det svenska samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)