Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienter med cancer : Ur sjuksköterskans perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Det är vanligt att patienter med cancer upplever fysiska, psykiska och sociala problem och därför behöver ett bra stöd från sjuksköterskorna. Att arbeta med patienter som har cancer kan dock vara en tung belastning för sjuksköterskorna och kommunikationen kan påverkas av olika faktorer. Syfte: Syftet var att belysa hur sjuksköterskor upplever vad som påverkar kommunikationen med patienter med cancer. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Det gjordes sökningar i databaserna CINAHL och PubMed för att hitta de vetenskapliga artiklarna. Resultat: Det framkom fyra kategorier: arbetsmiljö, kultur, kunskap och emotionell intelligens. Sjuksköterskorna upplevde att brist på tid, olika kulturer, kunskapsskillnader och den emotionella belastningen påverkade kommunikationen med patienterna. Konklusion: Det har visat sig vara en utmaning för sjuksköterskor att vårda patienter med cancer. Färdigheterna inom kommunikationen behöver förbättras för att sjuksköterskorna ska kunna hantera den emotionella belastning som de utsätts för. Sjuksköterskor behöver också mer tid för varje patient för att kunna ge patienterna det stöd som de behöver. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)