Hur rapporterade tidningen Smålandsposten om Amerika under 1880-talet i Kronoberg, Småland. : En studie och analys av annonser i tidningen Smålandsposten, undersökningsår 1880.

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Författare: Idun Zilliacus; [2020]

Nyckelord: Smålandsposten; Amerika.;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur tidningen Smålandsposten användes av ångbåtslinjerna genom att de annonserade med sina resor och hur deras annonser kunde ha sett ut för att de ska vara det företag som använts i överfarten mellan Sverige och Amerika. Frågorna som har ställts utifrån syftet var hur ofta förekom artiklar och annonser med Amerikaanknytning i Smålandsposten? På vilket sätt var artiklarna vinklade? Var de inbjudande eller avskräckande och vilka värderande ord användes? På vilket sätt lade båtlinjerna fram sina annonser i media för att presentera överfarten till Amerika? Genom att ha arbetat kvalitativt och kvantitativt med källmaterialet och analysera de 154 tidningar som getts ut under 1880 utav tidningen Smålandsposten hade 36 stycken av tidningarna haft annonser och artiklar mellan februari och augusti månad som berört Amerikaemigrationen som hade sin topp under 1880. Under maj 1880 emigrerade totalt 21 923 personer från Sverige varav 1 046 från Småland. Grunden till emigrationen var svält, överbefolkning och en trångboddhet som utelämnade en stor del av Sveriges befolkning, främst i Kronoberg, till att bo i fattighus och backstugor. Annonserna och artiklarna som analyserats har grupperats in i tabeller var det går att se vilken båtlinje som annonserade mest frekvent och under vilka månader de annonserade för sina linjer som antingen utgick från Malmö var emigranterna kunde åka med Inman-linjen, Bremen-linjen eller Amerika-linjen. De fyra andra linjerna som var aktiva reste från Göteborg var Guion-linjen, Anchor-linjen, Allan-linjen och State-linjen. De olika båtlinjerna använde sig av beskrivande ord som Amerika, snabbast, arbetsanställning, första klassen, billigaste och bekvämaste. Dessa adjektiv och beskrivande ord används i alla annonser oavsett ångbåtslinje. Det ord som användes i majoriteten av annonser var Amerika som användes 51 gånger i de 36 tidningar i Smålandsposten som berörde Amerikaemigrationen. Den starka övertygelseförmågan från de olika ångbåtslinjerna skiner igenom de 36 tidningar med 57 annonser och 6 artiklar om Amerika och visar hur stark dragkraft Amerika hade och hur den ovetande smålänningen tog steget att lämna allt familjärt i Sverige i tron om en ny och ljusare framtid i Amerika på andra sidan Atlanten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)