Felsökning och optimering av trådlöst nätverk IEEE 802.11ac

Detta är en M1-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Författare: Dennis Bäckstedt; [2017]

Nyckelord: Trådlöst nätverk; wifi; 802.11ac;

Sammanfattning: Trådlösa nätverk växer sig allt starkare och normen är nu mera att man i ett kontorslandskap eller hem skall kunna slå sig ner med sin laptop och jobba utan att behöva oroa sig om nätverksuttag eller sladdar. Även IP-telefoni och surfplattor är nu en naturlig del i flera användares dagliga liv, och just IP-telefoni ställer höga krav på det nätverk som denna är ansluten till. Därför har jag valt att i denna denna rapport titta närmare på den trådlösa tekniken 802.11 som är framtagen av standardiseringsorganisationen IEEE. Metoden jag valt att använda för att åstadkomma detta är att genomföra en mätning av ett befintligt trådlöst nät. Jag kommer därefter att undersöka denna data för att förhoppningsvis kunna lämna ett förslag på en bättre nätverksdesign. Som hjälpmedel för att genomföra denna mätning har jag utrustning från Ekahau, ett finsk företag vars huvudsyssla är just mätning, optimering och felsökning av trådlösa nät. Det jag kom fram till var att det tråd- lösa nätverket hade stora brister. Framförallt var täckning det stora bekymret, inte bara bristen på täckning utan ibland även för bra täckning vilket resulterat i sticky clients. Jag har därefter presen- terat en design som för att minimera kostnaderna och miljöpåverkan använder befintlig utrustning, dock kräver denna att det kompletteras med 9 stycken nya accesspunkter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)