Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att minska vårdrelaterade urinvägsinfektioner till följd av kvarliggande urinkateter

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Vårdrelaterad urinvägsinfektion är ett stort problem på svenska sjukhus. Upp till90 % av urinvägsinfektioner är till följd av kvarliggande urinkateter. Vårdrelateradurinvägsinfektion resulterar till ökad sjuklighet, längre vårdtider och ökade kostnader församhället. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att minska risken förvårdrelaterad urinvägsinfektion till följd av kortvarig kvarliggande urinkateter. Metod: Enlitteraturöversikt genomfördes baserat på tolv vetenskapliga artiklar. Samtliga artiklarkvalitétgranskades. Resultat: Vid granskning och sammanställning av artiklarnas resultatuppkom två teman. Första temat beskriver om att öka sjuksköterskans kunskap omvårdrelaterade urinvägsinfektioner med tillhörande subteman: sjuksköterskans kompetens,kritiskt tänkande samt synliggöra problemet. Det andra temat handlar om att implementeranya rutiner med följande subteman: att införa daglig bedömning, följa hygieniska rutiner ocharbeta för patientsäker vård. Slutsatser: Genom att öka sjuksköterskans kompetens ombehandlingsindikationer, korrekta metodkunskaper samt att införa dagliga checklistor för attbedöma behovet av kvarliggande urinkateter kan vårdrelaterade urinvägsinfektioner ochvårddagar minska. Detta har betydelse för patientsäkervård och vård- och sjukdomslidandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)